മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

25 February 2011

പത്താം ക്ലാസ്സ്

വ്യാകരണചോദ്യങ്ങള്‍

1.പ്രയോഗവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക
പത്രത്തില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നു-ഇവിടെ വാര്‍ത്ത എന്നതിന് വര്‍ത്തമാനം,ന്യൂസ് എന്ന അര്‍ത്ഥമാണുള്ളത്
വെള്ളിയില്‍ വാര്‍ത്ത ശില്പം- ഇവിടെ വാര്‍ത്ത ഉണ്ടാക്കിയ എന്ന അര്‍ത്ഥമാണുള്ളത്

2.വാക്യം വികസിപ്പിക്കുക
പശു പുല്ല് തിന്നുന്നു.-കറുത്ത പശു പച്ച പുല്ല് ആര്‍ത്തിയോടെ തിന്നുന്നു.

3.വാക്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
ജനങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ള ഭരണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ മതങ്ങളുടെ സൗഹാര്‍ദ്ദം എന്നും നിലനില്‍ക്കട്ടെ- ജനാധിപത്യഭരണസമ്പദായം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യയില്‍ മതസൗഹാര്‍ദ്ദം എന്നും നിലനില്‍ക്കട്ടെ.

4.മാറ്റിയെഴുതുക
മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന കിളി പറന്നുപോയി മേഘങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മറഞ്ഞു.
a.കിളി മരക്കൊമ്പിലിരുന്നു.
b.കിളി പറന്നു പോയി.
c.കിളിമേഘങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മറഞ്ഞു.

5.ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ട് വാക്യങ്ങള്‍ ശരിയാക്കിയെഴുതുക
പശുവിന്റെ കുട്ടി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പുല്ല് തിന്നാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല.ഒടുവില്‍ കറവക്കാരന്‍ പശുവിന്റെ കുട്ടിയുടെ വായ പിളര്‍ത്തി പുല്ല് തിന്നു.-എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പശുക്കുട്ടി പുല്ല് തിന്നില്ല.ഒടുവില്‍ കറവക്കാരന്‍ അതിന്റെ വായപിളര്‍ത്തി പുല്ല് തീറ്റിച്ചു.

6.അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക
ആ നഗരം എത്ര അകലെയാണ് ? - ഇവിടെ "എത്ര ?" എത്രത്തോളം ദൂരെയാണ് (അകലെ) യാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു.
ആ നഗരം എത്ര അകലെയാണ് ! - ഇവിടെ "എത്ര !" എത്രത്തോളം ദൂരെയാണ് (അകലെ) യാണ് എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു.

7.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുടെ വ്യാകരണപരമായ സവിശേഷത എഴുതുക?
അമ്മുപഠിക്കുന്നു.അമ്മു മിടുക്കിയാണ്.
അമ്മുപഠിക്കുന്നു.അവള്‍ മിടുക്കിയാണ്.
അല്ലെങ്കില്‍
ആട് പച്ചമാവിന്റെ ഇല തിന്നു.
ആട് പച്ചമാവില തിന്നു.
(സര്‍വ്വനാമം ; വിഭക്തി)

8.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളില്‍ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം എഴുതുക

അവന്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോയി.
അവള്‍ കര‍ഞ്ഞു പോയി.

അവന്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്ന വാചകത്തില്‍ "പോകുക" എന്ന ക്രിയയുടെ ഭൂതകാലപ്രയോഗമായ "പോയി" ഉപയോഗിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ അവള്‍ കര‍ഞ്ഞു പോയി. എന്നിടത്ത് "പോയി "എന്നതു അനുപ്രയോഗമാണ്.

9.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളില്‍ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം എഴുതുക
സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു.
സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
ഒരു ധാതുവിന്റെ അര്‍ത്ഥത്തെയോ രൂപത്തെയോ പരിഷ്ക്കരിക്കാന്‍ അതിനു പിന്നാലെ ചേര്‍ക്കുന്ന ധാതുവിന് അനുപ്രയോഗം എന്നുപറയുന്നു. ഇവിടെ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്ന വാക്കില്‍ കൊള്ളുന്നു എന്നത് അനുപ്രയോഗമാണ്.

10.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥപരമായ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക.

അയാള്‍ക്ക് തലവേദനയാണ്.
അയാളൊരു തലവേദനയാണ്.
ആദ്യത്തെ വാചകത്തില്‍ തലവേദന എന്നത് ഒരുരോഗവും രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തില്‍ തലവേദന എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടും ആകുന്നു.

11.അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസംകണ്ടെത്തുക.
പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടി.
പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി.
"പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടി" എന്നു പറയുമ്പോള്‍ വര്‍ത്തമാനകാലത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നതാണ്.എന്നാല്‍ "പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി.”എന്നാക്കുമ്പോള്‍ ഇവിടെ പാത്രം താഴെ വീണ് പൊട്ടി എന്ന ക്രിയയും "പോയി" എന്നത് അനുപ്രയോഗവും ആണ്

6 February 2011

പത്താം തരം - പട്ടികപ്പെടുത്തുക

കവി കാലം പ്രസ്ഥാനം കൃതികള്‍ സവിശേഷത
എഴുത്തച്ഛന്‍ 16- ാം നൂറ്റാണ്ട് കിളിപ്പാട്ട് അദ്ധ്യാത്മരാമായണം സാംസ്ക്കാരികനവോത്ഥാന
കുഞ്ചന്‍നമ്പ്യാര്‍ 18-ാംനൂറ്റാണ്ട് തുള്ളല്‍ ബാലിവിജയം ഫലിതപരിഹാസത്തിലൂടെസാമൂഹികവിമര്‍ശനംനടത്തി.

ചെറുശ്ശേരി 15 - ാംനൂറ്റാണ്ട് ഗാഥ കൃഷ്ണഗാഥ ലളിതകോമളപദാവലികൊണ്ട്കൃഷ്ണഗാഥയെ
ശ്രേഷ്ഠകാവ്യമാക്കി

ഉണ്ണായിവാര്യര്‍ 18-ാംനൂറ്റാണ്ട് ആട്ടക്കഥ നളചരിതം ആട്ടക്കഥയെ നാടകത്തോടടുപ്പിച്ചു

1 February 2011

ചോദ്യങ്ങള്‍

പത്താം തരം - മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍
1.ലഘുപ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക
2004-ലെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ച സുകുമാര്‍അഴിക്കോടിന് നിങ്ങളുടെ സ്ക്കൂളില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കുന്നു.അദ്ദേഹത്തെ സദസ്സിനു പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ നിങ്ങളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിഒരു ലഘുപ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക.?
(2005-model)

2.യശോദ, കൃഷ്ണനെ പുത്രവാത്സല്യത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങള്‍ കൃഷ്ണന്റെ മാതൃസ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ഒര്‍മകളായി മാറ്റിയെഴുതുക?(നേരായിത്തീര്‍ന്ന കിനാവുകള്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആശയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണം) -2005 SAY

3.ലഘുപ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക

ആലസ്യമാണ്ട മുഖമൊട്ടു കുനിച്ചു വേര്‍ത്ത-
ഫാലസ്ഥലം മൃദുകരത്തളിര്‍കൊണ്ടു താങ്ങി
ചേലഞ്ചിമിന്നുമൊരു വെണ്‍കളിര്‍ കല്‍ത്തറയ്ക്കു
മേലങ്ങു ചാരുമുഖി ചാരിയിരുന്നിടുന്നു.

( ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധന്‍- വള്ളത്തോള്‍)
ഉടല്‍ മൂടിയിരുന്നു ദേവി, ത
ന്നുടയാടത്തളിരൊന്നു കൊണ്ടു താന്‍
വിടപങ്ങളൊടൊത്ത കൈകള്‍ തന്‍
തുടമേല്‍ വച്ചുമിരുന്നു സുന്ദരി
(ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത- കുമാരനാശാന്‍)

കാവ്യഭാഗങ്ങള്‍ വായിച്ചുവല്ലോ. വാക്കുകള്‍ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതില്‍ രണ്ടുകവികള്‍ക്കുമുള്ള കഴിവിനെപ്പറ്റി ഒരു ലഘുപ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക?

4.കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക
വിദൂഷക സാന്നിദ്ധ്യം മലയാളനാടകത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സ് സെമിനാറില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ലഘുപ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുക?

5.പ്രതികരണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക
"പാട്ടുകളാണ് മിക്ക ദൃശ്യകലകളുടേയും ജീവന്‍" ഈ അഭിപ്രായത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ,നാടകം ,സിനിമ, കഥകളി എന്നീ ദൃശ്യകലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സമര്‍ത്ഥിക്കുക?

6.കഥാപാത്രനിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക
കലി ,നളിനി ,മഗ്ദലനമറിയത്തിലെ മറിയം , കാവലിലെ ജോഗി ,രാവണന്‍ പിടിച്ച പുലിവാലിലെ നാരദന്‍

7.എം.ആര്‍.ബിയുടെ ആറാം ചരമവാര്‍ഷികത്തിനു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കൈയെഴുത്തുമാസികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിന് ഒരു അനുസ്മരണക്കുറിപ്പ് ത‍യ്യാറാക്കുക ?അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹികവീക്ഷണത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന കുറിപ്പാണ് വേണ്ടത് ?

8.ഡയറിക്കുറിപ്പ് എഴുതുക
“പക്ഷേ ഈ കാരണം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പൂതപ്പാട്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അതാകെ ഒരാവൃത്തി വായിച്ചു നോക്കികളയാമെന്നുപോലും എനിക്കു തോന്നാത്തത് . അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാജയബോധമാണ് മുന്നിട്ടു നിന്നിരുന്നത് . പൂതപ്പാട്ട് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞദിവസം ഇടശ്ശേരി കുറിച്ച അഭിപ്രായമാണിത് . ഈ ദിവസം അദ്ദേഹം എഴുതാനിടയുള്ള ഒരു ഡയറിക്കുറിപ്പ് എഴുതുക ?

9.ആമുഖപ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക?
ശകുനപ്പിഴ തവ ജനിതം എന്ന പാഠം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആ ഭാഗം സ്ക്കൂളില്‍ അവതരിപ്പിക്കന്നു ഉചിതമായ ആമുഖപ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക?

Followers