മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

9 October 2010

വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി

2010 വള്ളത്തോള്‍ സമ്മാനം

വള്ളത്തോള്‍ സമ്മാനം വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക്
ഈ വര്‍ഷത്തെ വള്ളത്തോള്‍ സമ്മാനം കവി .പ്രൊഫ.വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക്
വിഷ്ണുനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക്. 1,11,111രൂപയും കീര്‍ത്തിഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്ക്കാരം
കവിതാരംഗത്ത് പാരമ്പര്യശൈലിയുടെ പ്രൗഡിയും ആധുനികശൈലിയുടെ മസൃണമാധുര്യവും അദ്ദേഹം തന്റെ കവിതകളില്‍ സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .വിശ്വമാനവികതയുടെ വിശാലതയും ഭാരതീയസംസ്ക്കാരത്തിന്റെ
വിശുദ്ധിയും ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ ശാലീനതയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യശില്പങ്ങള്‍
മലയാള കാവ്യശാഖയ്ക്ക് അമൂല്യസമ്പത്താണ്.

Followers