മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

ഡൗണ്‍ലോഡുകള്‍


ക്രമ നമ്പര്‍ഡൌണ്‍ലോഡ് ലിങ്ക്വിഭാഗം
11മലയാളം പാഠപുസ്തകം (AT&BT)- ക്ലാസ് 9 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് PDF
10സഫലമീയാത്ര(10.4 MB) കവിത-mp3
9പക(11.3MB) കവിത-mp4
8ഓമനതിങ്കള്‍ കിടാവോ....(11.1MB) കവിത-mp3
7കുറത്തി(19.8MB) കവിത-mp3
6നാറാണത്തുഭ്രാന്തന്‍(14.5MB) കവിത-mp3
5ഐടി പാഠപുസ്തകം STD - 8 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് PDF
4പൂതപ്പാട്ട് 1 കവിത-mp3
3രമണന്‍ കവിത-mp3
2ഭാഷാ വ്യവഹാരങ്ങള്‍ പഠനസഹായി 
1ഇന്ദുലേഖ നോവല്‍ PDF

Followers