മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

20 June 2011

എട്ടാംക്ലാസ്സിലെആദ്യയൂണിറ്റ്കൃഷിയെക്കുറിച്ച്ആണല്ലോ.കാര്‍ഷികകേരളം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്അറിയപ്പെടുന്നത്.കാര്‍ഷിക ജീവിതത്തില്‍ അടിയുറച്ച ഒരുസംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നു നമ്മള്‍.
ഈ സംസ്ക്കാരത്തിന്റ പ്രതിഫലനം ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയായിരുന്ന കാര്‍ഷിക സംസ്ക്ക്കാരത്തെ നാം മറന്നു.ഒരു കാലത്ത് സമ്പന്നമായിരുന്ന നമ്മുടെ കാര്‍ഷികസംസ്ക്കാരലോകം നമുക്ക് ഒന്ന് ദര്‍ശിക്കാം.


10 June 2011

                                                           ചെണ്ട
                                                             ചെങ്ങില
                                                          ഇലത്താളം
                                                      ഇടയ്ക്ക

9 June 2011

കഥകളി --നവരസങ്ങള്‍

                                                           ശൃംഗാരം
                                                             വീരം
                                                               രൗദ്രം
                                                                  ശാന്തം
                                                               അദ്ഭുതം
                                                               ഹാസ്യം
                                                                ശോകം

                                                                 ഭയാനകം

6 June 2011

കഥകളി വേഷങ്ങള്‍

                                                             മിനുക്ക്
                                                              കത്തി
                                                               കരി
                                                            കറുത്തതാടി
                                                            ചുവപ്പ് താടി
                                                          വെളുത്തതാടി
                                                                പച്ച

Followers