മലയാളം അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു...... എല്ലാ വായനക്കാരും സഹകരിക്കുമല്ലോ.......

12 October 2011

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടിതാളം എന്ന യൂണിറ്റിന് ആധാരമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍

video
video
video
video
video
video

3 comments:

  1. Sir,
    There is a blog named http://www.english4keralasyllabus.com/ for the teachers and students of English. It has materials for Classes 8-12. Hope you would visit and if found worth visiting, add a link in your blog.

    ReplyDelete
  2. പലപ്പോഴായി ഇംഗ്ലിഷ് ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എട്ട് ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റുകൾ എസ്.എസ്.എൽ.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എളുപ്പത്തിനായി ഒന്നിച്ച് അപ് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലിഷ് സാമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രോസ് ചാപ്റ്റേഴിന്റെ സമ്മറിയും വേണ്ടവർ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ....ഓൾ തെ ബെസ്റ്റ്...
    http://www.english4keralasyllabus.com/

    ReplyDelete

Followers